ผลงานวิชาการ

 

หรือ คลิกรายละเอียดผลงานวิชาการ

ที่สารบัญด้านขวา  เลือกปี พ.ศ. ____>>>>

 


 

เข้าร่วมอบรม สัมมนา  ประชุมปฏิบัติการ  ดังนี้    
ตาราง  แสดงรายการร่วมประชุม / อบรม / สัมมนา / ประชุมปฏิบัติการและพัฒนาตนเอง  ดังนี้
วัน เดือน ปี รายการประชุม / สัมมนา สถานที่ หน่วยงานที่จัด จำนวนชั่วโมง
10-11 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนนารีรัตน์ โรงเรียนนารีรัตน์ 16
มี.ค. 59 ตามโครงการพัฒนาการจัด จังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่  
  ทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา      
  และแผนปฏิบัติการประจำปี      
  2559      
26 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระ 8
พ.ค. 59 "การจัดทักษะการเรียนรู้   การเรียนรู้การงานอาชีพ  
  ในศตวรรษที่ 21    และเทคโนโลยี  
  ที่เน้นสมรรถนะ   จังหวัดแพร่  
  ทางสาขาวิชาชีพ"   กลุ่มเครือข่ายส่งเสริม  
      ประสิทธิภาพการจัด  
      การศึกษามัธยมศึกษา  
      ตอนต้นและมัธยมศึกษา  
      ตอนปลาย จ.แพร่  
26 ได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครู เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำนักงานคณะกรรมการ 88
มิ.ย. 59 และบุคลากรทางการศึกษา tepe online การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่   กระทรวงศึกษาธิการ  
  การปฏิบัติงานเป็นฐาน       
  ครบ 8 กลุ่มหลักสูตร รวม 11 หลักสูตร      
วัน เดือน ปี รายการประชุม / สัมมนา สถานที่ หน่วยงานที่จัด จำนวนชั่วโมง
23 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 โรงเรียนนารีรัตน์ 8
ก.ค. 59 "STEM Education In  โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่  
  Classroom" จังหวัดแพร่    
         
         
20-22 ผ่านการอบรมพนักงาน ห้องประชุมไอยรา สำนักงานเขตพื้นที่ 16
ก.ย. 59 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ โรงแรมนครแพร่ การศึกษาประถมศึกษา  
  นักเรียนและนักศึกษา ทาวเวอร์ แพร่ เขต 2  
  ตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก      
  พ.ศ. 2546      
      รวมชั่วโมง 136

 

5.  รางวัลเกียรติยศ / ผลงานดีเด่นที่ได้รับ ปีการศึกษา  2559
       ตาราง   แสดงรางวัลเกียรติยศ / ผลงานดีเด่นที่ได้รับ ของครูผู้สอน
ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
1. เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage
ประเภท Text Editor ระดับชั้น  ม.1-ม.3
    1)  เด็กหญิงกอบทอง  ยอดยิ่ง
    2)  เด็กชายปิยังกูร  แช่มชื่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage
ประเภท Text Editor ระดับชั้น  ม.1-ม.3
    1)  เด็กหญิงกอบทอง  ยอดยิ่ง
    2)  เด็กชายปิยังกูร  แช่มชื่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
3. เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง   รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ระดับชั้น  ม.1-ม.3
    1)  เด็กหญิงณิชาภัทร  ปัญญาสว่างจิตร
    2)  เด็กหญิงนารากร  ประกอบการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
4. เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
กิจกรรมการแข่งขัน การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระดับชั้น  ม.4-ม.6
    1)  นางสาวญานิศา ตันติเวชภูมิ
    2)  นาวสาวอรญา พรหมเมฆ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
5. เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น  ม.4-ม.6
    1)  นายสรกฤษณ์  นันทพงศ์ศิริ
    2)  นายเอกนิษฐ์  เดชสุวรรณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
   
   
ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
6. เกียรติบัตรครูที่ปรึกษานักเรียน ม.2/1ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study:IS3)  ระดับเหรียญทอง เวทีศักยภาพผู้นำโรงเรียนมาตรฐานสากล (Independent Study Fair) ระดับโรงเรียน ประจำปี 2559 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
7. เกียรติบัตรครูที่ปรึกษานักเรียน ม.2/1ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานห้องเรียนคุณธรรม  ระดับเหรียญทอง ระดับโรงเรียน ประจำปี 2559 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
   
       ตาราง   แสดงรางวัลเกียรติยศ / ผลงานดีเด่นที่ได้รับ ของนักเรียนในความรับผิดชอบของครูผู้สอน
ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
1. เกียรติบัตรนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage
ประเภท Text Editor ระดับชั้น  ม.1-ม.3
    1)  เด็กหญิงกอบทอง  ยอดยิ่ง
    2)  เด็กชายปิยังกูร  แช่มชื่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เกียรติบัตรนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage
ประเภท Text Editor ระดับชั้น  ม.1-ม.3
    1)  เด็กหญิงกอบทอง  ยอดยิ่ง
    2)  เด็กชายปิยังกูร  แช่มชื่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
3. เกียรติบัตรนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง   รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ระดับชั้น  ม.1-ม.3
    1)  เด็กหญิงณิชาภัทร  ปัญญาสว่างจิตร
    2)  เด็กหญิงนารากร  ประกอบการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
   
   
   
   
   
ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
4. เกียรติบัตรนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
กิจกรรมการแข่งขัน การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระดับชั้น  ม.4-ม.6
    1)  นางสาวญานิศา ตันติเวชภูมิ
    2)  นาวสาวอรญา พรหมเมฆ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
5. เกียรติบัตรนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น  ม.4-ม.6
    1)  นายสรกฤษณ์  นันทพงศ์ศิริ
    2)  นายเอกนิษฐ์  เดชสุวรรณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
6. เกียรติบัตรนักเรียน ม.2/1ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study:IS3)  ระดับเหรียญทอง เวทีศักยภาพผู้นำโรงเรียนมาตรฐานสากล (Independent Study Fair) ระดับโรงเรียน ประจำปี 2559 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
7. เกียรติบัตรนักเรียน ม.2/1ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานห้องเรียนคุณธรรม  ระดับเหรียญทอง ระดับโรงเรียน ประจำปี 2559 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

 


 

วัน เดือน ปี รายการประชุม / สัมมนา สถานที่ หน่วยงานที่จัด จำนวนชั่วโมง
13-14  อบรมพัฒนาการใช้เทคโนโลยี โรงเรียนนารีรัตน์ สำนักงานคณะกรรมการ 16
ส.ค.-58 สารสนเทศและผ่านเกณฑ์ จังหวัดแพร่ การศึกษาขั้นพื้นฐาน    
  การประเมินผลสัมฤทธิ์   กระทรวงศึกษาธิการ  
  การอบรมตามโครงการพัฒนาครู   ร่วมกับ มหาวิทยาลัย  
  และบุคลากรทางการศึกษา   นเรศวร จ.พิษณุโลก  
  โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ      
  เพื่อการอบรมและแนะนำ      
  Coaching สำหรับการขยายผล      
  ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ      
  การศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับ      
  มหาวิทยาลัยนเรศวร      
15-16 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนปัว สำนักงานเขตพื้นที่ 16
ก.ย. 58 พัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอปัว การศึกษามัธยมศึกษา  
  ด้วยเทคโนโลยีการศึกษา จังหวัดน่าน เขต 37  
  ทางไกลผ่านเทคโนโลยี      
  สารสนเทศ (DLIT)      
5.  รางวัลเกียรติยศ / ผลงานดีเด่นที่ได้รับ ปีการศึกษา  2558
       ตาราง   แสดงรางวัลเกียรติยศ / ผลงานดีเด่นที่ได้รับ ของครูผู้สอน
ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
1. เป็นครูส่งเสริมการอ่านในโครงการ 14 th NANMEEBOOKS READING CLUB จากบริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด
2. เป็นผู้สนับสนุนด้านเทคโนโลยีในการจัดงาน               "วันสุนทรภู่" ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
3. ได้ให้การสนับสนุนการอบรมและสอบธรรมศึกษา สนามสอบโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สำนักศาสนาศึกษาวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ประจำปีการศึกษา 2557  สำนักศาสนศึกษาวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
4. Certificate This is to certify that Mr.Chataron Sai-aut has been a trainer at How to Create Teaching Aids 13 and 18 July 2015 Nareerat School Phrae
   
       ตาราง   แสดงรางวัลเกียรติยศ / ผลงานดีเด่นที่ได้รับ ของนักเรียนในความรับผิดชอบของครูผู้สอน
ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
 1.  ครูผู้สอนนักเรียนได้รางวัลเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ระดับชั้น  ม.4-ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ภาคเหนือ  ครั้งที่  65  จังหวัดพิษณุโลก  ประจำปีการศึกษา  2557
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2.  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที่ 1  กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ระดับชั้น  ม.1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่  65  ประจำปีการศึกษา  2557  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
   
   
   
ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
 3.  ครูผู้สอนนักเรียนได้รางวัลเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง  ชนะเลิศ
กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ระดับชั้น  ม.4-ม.6              งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่  64  ประจำปีการศึกษา  2557 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
4. ครูที่ปรึกษานักเรียนได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study:IS3)  ระดับเหรียญทอง เวทีศักยภาพผู้นำโรงเรียนมาตรฐานสากล (Independent Study Fair) ระดับโรงเรียน ประจำปี 2558  โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

 

 


 

การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ    
   
  เข้าร่วมอบรม สัมมนา  ประชุมปฏิบัติการ  ดังนี้    
               ตาราง  แสดงรายการร่วมประชุม / อบรม / สัมมนา / ประชุมปฏิบัติการและพัฒนาตนเอง  ดังนี้
  วัน เดือน ปี รายการประชุม / สัมมนา สถานที่ หน่วยงานที่จัด จำนวนชั่วโมง
  1-12 เม.ย.57 ผ่านการอบรมบุคลากรผู้สอน โรงเรียนสอนว่ายน้ำ โรงเรียนกรุงเทพ 96
    คอมพิวเตอร์  การใช้ระบบต่างๆ และดำน้ำ อ.ชะอำ  วิทยาการคอมพิวเตอร์  
    ของห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จ.เพชรบุรี โดยความร่วมมือ  
    ตามหลักสูตรแกนกลาง   จากนักวิชาการจุฬาลงกรณ์  
    การศึกษาขั้นพื้นฐาน     มหาวิทยาลัยและบริษัท  
    พุทธศักราช  2551 กระทรวงศึกษาธิการ   บางกอกซอฟต์แวร์จำกัด  
  28 มี.ค. 57 เข้าร่วมการอบรมโครงการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 6
    บริหารจัดการพลังงาน โรงเรียนนารีรัตน์ แห่งประเทศไทย  
    ในสถานศึกษา  เพื่อลด  CO2   จังหวัดแพร่    
  26-29  ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันพัฒนาครู   24
  พ.ค.57 ครูชำนาญการพิเศษ  รุ่นที่  13   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณาจารย์และบุคลากร    
    โครงการพัฒนาข้าราชการครู   ทางการศึกษาสำนักงาน  
    และบุคลากรทางการศึกษา   คณะกรรมการ  
    ก่อนการแต่งตั้งให้มีและเลื่อน   การศึกษาขั้นพื้นฐาน    
    เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ   ร่วมกับ  คณะศึกษาศาสตร์    
    และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
  26-27 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ เขื่อนภูมิพล โรงเรียนนารีรัตน์ 12
  ก.ค. 57 “การพัฒนาบุคลากรหลัก จังหวัดตาก จังหวัดแพร่  
    โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่”      
           
           
  วัน เดือน ปี รายการประชุม / สัมมนา สถานที่ หน่วยงานที่จัด จำนวนชั่วโมง
  2 ส.ค. 57 เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 6
    เรื่อง  การสร้างความเข้าใจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
    ในหลักเกณฑ์และวิธีการ      
    ให้ข้าราชการครูและบุคลากร      
    ทางการศึกษามีวิทยฐานะ      
  1 พ.ย. 57 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 โรงเรียนนารีรัตน์ 6
    “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่  
    สู่มาตรฐานสากล” จังหวัดแพร่    
    ปีการศึกษา  2557      
  9 ธ.ค. 57 ผ่านการอบรมหลักสูตร โรงแรมแม็ก สำนักเทคโนโลยี 40
    การจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ พระรามเก้า เพื่อการเรียนการสอน   
    ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการ  
    (KruTube Channel :    การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    ครูไทยยุคไอที สร้างคลิปดีให้เด็กดู)       
    หลักสูตร 40 ชั่วโมง        
           


 

รางวัลเกียรติยศ / ผลงานดีเด่นที่ได้รับ ปีการศึกษา  2557
       ตาราง   แสดงรางวัลเกียรติยศ / ผลงานดีเด่นที่ได้รับ ของครูผู้สอน
ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
 1. เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน  กิจกรรมการแข่งขันสร้างเกมสร้างสรรค์ จากคอมพิวเตอร์  ระดับชั้น  ม.4-ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  ครั้งที่  64  จังหวัดแพร่ประจำปีการศึกษา  2557   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน  กิจกรรมการแข่งขันการเขียนโปรแกรม ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  ระดับชั้น  ม.4-ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่  64  ประจำปีการศึกษา  2557  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
3. เป็น  “ครูผู้สอนดีเด่น”  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ภาคเรียนที่  1/2557   โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
   
       ตาราง   แสดงรางวัลเกียรติยศ / ผลงานดีเด่นที่ได้รับ ของนักเรียนในความรับผิดชอบของครูผู้สอน
ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
 1.  ครูผู้สอนนักเรียนได้รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ระดับชั้น  ม.1-ม.3                      งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ภาคเหนือ  ครั้งที่  64  จังหวัดแพร่  ประจำปีการศึกษา  2557 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2.  ครูผู้สอนนักเรียนได้รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  รองชนะเลิศ  อันดับที่  1กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์  ระดับชั้น        ม.1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่  64  ประจำปีการศึกษา  2557  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
 3.  ครูผู้สอนนักเรียนได้รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  รองชนะเลิศ  อันดับที่  1กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  ระดับชั้น  ม.1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่  64  ประจำปีการศึกษา  2557  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
 4.  ครูผู้สอนนักเรียนได้รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  รองชนะเลิศ  อันดับที่  1กิจกรรมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  ระดับชั้น  ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่  64  ประจำปีการศึกษา  2557   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 

   

รางวัลเกียรติยศ / ผลงานดีเด่นที่ได้รับ ปีการศึกษา  2556

       ตาราง   แสดงรางวัลเกียรติยศ / ผลงานดีเด่นที่ได้รับ ของครูผู้สอน

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

1. กรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลกีฬาฯ           ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "เมืองแพร่เกมส์" ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2556

กรมพลศึกษา และจังหวัดแพร่

2. สนับสนุนการนำเสนอผลงานการจัดการเรียนการสอนส่งผลให้โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รางวัลเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคาร IMPACT FORUM HALL 9

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา          เขต 37

3. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้ง 63 ประจำปีการศึกษา 2556ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน พ.ศ. 2556

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา          เขต 37

4. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้ง 63 ประจำปีการศึกษา 2556 "สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม" ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน พ.ศ. 2556

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา          เขต 37

5. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้ง 63 ประจำปีการศึกษา 2556 "สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม" ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน พ.ศ. 2556

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา          เขต 37

6. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง       รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น      ม.4-ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้ง 63 ประจำปีการศึกษา 2556 "สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม" ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน พ.ศ. 2556

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา          เขต 37

7. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง       รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้ง 63 ประจำปีการศึกษา 2556 "สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม" ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน พ.ศ. 2556

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา          เขต 37

8. เป็นวิทยากรค่าย "ส่งเสริมความรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์"                    โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม พ.ศ. 2556

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยาและโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

9. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง        กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้ง 63 ประจำปีการศึกษา 2556 จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม พ.ศ. 2556

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

10. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง        กิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้ง 63 ประจำปีการศึกษา 2556 จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

11. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง    กิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้ง 63 ประจำปีการศึกษา 2556 จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

12. ได้รับเครื่องหมายเชิดชูดเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2556 ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา

คุรุสภา

   

       ตาราง   แสดงรางวัลเกียรติยศ / ผลงานดีเด่นที่ได้รับ ของนักเรียนในความรับผิดชอบของครูผู้สอน

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

1. ด.ญ.สุชานันท์ ผูกพัน, ด.ญ.ชญาดา สีตื้อ และด.ญ.ปิยวรรณ จำเดิม ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้ง 63 ประจำปีการศึกษา 2556ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน พ.ศ. 2556

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา          เขต 37

2. ด.ญ.ศุภกานต์ วันวิเศษ และด.ญ.ปาณิศา เทพสาธรได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรม               การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้ง 63 ประจำปีการศึกษา 2556 "สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม" ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน พ.ศ. 2556

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา          เขต 37

3. ด.ญ.สุมาตรา แอบแฝง และด.ญ.เก็จมณี สีดอนทองได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรม             การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้ง 63 ประจำปีการศึกษา 2556 "สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม" ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน พ.ศ. 2556

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา          เขต 37

4. น.ส.นรมล จัตุรภัทร และน.ส.นรีเมธ แก้วสุทธิ       ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรม             การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้ง 63 ประจำปีการศึกษา 2556 "สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม" ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน พ.ศ. 2556

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา          เขต 37

5. นางสาวนีรชา ทองอิ่น และนายทักษ์ดนัย เพื่อนฝูงได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้ง 63 ประจำปีการศึกษา 2556 "สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม" ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน พ.ศ. 2556

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา          เขต 37

6. ด.ญ.สุชานันท์ ผูกพัน, ด.ญ.ชญาดา สีตื้อ และด.ญ.ปิยวรรณ จำเดิม นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง        กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้ง 63 ประจำปีการศึกษา 2556 จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม พ.ศ. 2556

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7. ด.ญ.สุมาตรา แอบแฝง และด.ญ.เก็จมณี สีดอนทองนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง                                 กิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้ง 63 ประจำปีการศึกษา 2556 จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8. ด.ญ.ศุภกานต์ วันวิเศษ และด.ญ.ปาณิศา เทพสาธรนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง    กิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้ง 63 ประจำปีการศึกษา 2556 จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


 

ชื่อรางวัลที่ได้รับ / ระดับรางวัล

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ปีที่ได้รับ

๑. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้ง ๖๒ จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

รักษ์วิถีล้านนา รู้คุณค่าวัฒนธรรม สร้างสรรค์ศิลปะหัตถกรรม พร้อมก้าวนำสู่สากล ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

๒๕๕๕

๒. เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม

การสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่น (2D Animation) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตโกศัยนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

ครั้งที่ ๖๒ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕

ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

สหวิทยาเขตโกศัยนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต ๓๗ (แพร่-น่าน)

๒๕๕๕

๓. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตโกศัยนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

ครั้งที่ ๖๒ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕

ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

สหวิทยาเขตโกศัยนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต ๓๗ (แพร่-น่าน)

๒๕๕๕

๔. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตโกศัยนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

ครั้งที่ ๖๒ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕

ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

สหวิทยาเขตโกศัยนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต ๓๗ (แพร่-น่าน)

๒๕๕๕

๕. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 กิจกรรมการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตโกศัยนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

ครั้งที่ ๖๒ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕

ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

สหวิทยาเขตโกศัยนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต ๓๗ (แพร่-น่าน)

๒๕๕๕

๖. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 กิจกรรมการสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่น (2D Animation) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตโกศัยนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

ครั้งที่ ๖๒ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕

ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

สหวิทยาเขตโกศัยนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต ๓๗ (แพร่-น่าน)

๒๕๕๕

 

เข้าร่วมอบรม สัมมนา  ประชุมปฏิบัติการ  ดังนี้    
ตาราง  แสดงรายการร่วมประชุม / อบรม / สัมมนา / ประชุมปฏิบัติการและพัฒนาตนเอง  ดังนี้
วัน เดือน ปี รายการประชุม / สัมมนา สถานที่ หน่วยงานที่จัด จำนวนชั่วโมง
10-11 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนนารีรัตน์ โรงเรียนนารีรัตน์ 16
มี.ค. 59 ตามโครงการพัฒนาการจัด จังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่  
  ทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา      
  และแผนปฏิบัติการประจำปี      
  2559      
26 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระ 8
พ.ค. 59 "การจัดทักษะการเรียนรู้   การเรียนรู้การงานอาชีพ  
  ในศตวรรษที่ 21    และเทคโนโลยี  
  ที่เน้นสมรรถนะ   จังหวัดแพร่  
  ทางสาขาวิชาชีพ"   กลุ่มเครือข่ายส่งเสริม  
      ประสิทธิภาพการจัด  
      การศึกษามัธยมศึกษา  
      ตอนต้นและมัธยมศึกษา  
      ตอนปลาย จ.แพร่  
26 ได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครู เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำนักงานคณะกรรมการ 88
มิ.ย. 59 และบุคลากรทางการศึกษา tepe online การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่   กระทรวงศึกษาธิการ  
  การปฏิบัติงานเป็นฐาน       
  ครบ 8 กลุ่มหลักสูตร รวม 11 หลักสูตร