ผลงานวิชาการ - ผลงาน 2555

 

ชื่อรางวัลที่ได้รับ / ระดับรางวัล

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ปีที่ได้รับ

๑. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้ง ๖๒ จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

รักษ์วิถีล้านนา รู้คุณค่าวัฒนธรรม สร้างสรรค์ศิลปะหัตถกรรม พร้อมก้าวนำสู่สากล ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

๒๕๕๕

๒. เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม

การสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่น (2D Animation) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตโกศัยนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

ครั้งที่ ๖๒ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕

ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

สหวิทยาเขตโกศัยนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต ๓๗ (แพร่-น่าน)

๒๕๕๕

๓. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตโกศัยนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

ครั้งที่ ๖๒ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕

ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

สหวิทยาเขตโกศัยนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต ๓๗ (แพร่-น่าน)

๒๕๕๕

๔. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตโกศัยนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

ครั้งที่ ๖๒ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕

ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

สหวิทยาเขตโกศัยนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต ๓๗ (แพร่-น่าน)

๒๕๕๕

๕. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 กิจกรรมการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตโกศัยนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

ครั้งที่ ๖๒ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕

ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

สหวิทยาเขตโกศัยนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต ๓๗ (แพร่-น่าน)

๒๕๕๕

๖. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 กิจกรรมการสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่น (2D Animation) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตโกศัยนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

ครั้งที่ ๖๒ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕

ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

สหวิทยาเขตโกศัยนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต ๓๗ (แพร่-น่าน)

๒๕๕๕

 

เข้าร่วมอบรม สัมมนา  ประชุมปฏิบัติการ  ดังนี้    
ตาราง  แสดงรายการร่วมประชุม / อบรม / สัมมนา / ประชุมปฏิบัติการและพัฒนาตนเอง  ดังนี้
วัน เดือน ปี รายการประชุม / สัมมนา สถานที่ หน่วยงานที่จัด จำนวนชั่วโมง
10-11 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนนารีรัตน์ โรงเรียนนารีรัตน์ 16
มี.ค. 59 ตามโครงการพัฒนาการจัด จังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่  
  ทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา      
  และแผนปฏิบัติการประจำปี      
  2559      
26 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระ 8
พ.ค. 59 "การจัดทักษะการเรียนรู้   การเรียนรู้การงานอาชีพ  
  ในศตวรรษที่ 21    และเทคโนโลยี  
  ที่เน้นสมรรถนะ   จังหวัดแพร่  
  ทางสาขาวิชาชีพ"   กลุ่มเครือข่ายส่งเสริม  
      ประสิทธิภาพการจัด  
      การศึกษามัธยมศึกษา  
      ตอนต้นและมัธยมศึกษา  
      ตอนปลาย จ.แพร่  
26 ได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครู เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำนักงานคณะกรรมการ 88
มิ.ย. 59 และบุคลากรทางการศึกษา tepe online การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่   กระทรวงศึกษาธิการ  
  การปฏิบัติงานเป็นฐาน       
  ครบ 8 กลุ่มหลักสูตร รวม 11 หลักสูตร