ผลงานวิชาการ - ผลงาน 2556

 

   

รางวัลเกียรติยศ / ผลงานดีเด่นที่ได้รับ ปีการศึกษา  2556

       ตาราง   แสดงรางวัลเกียรติยศ / ผลงานดีเด่นที่ได้รับ ของครูผู้สอน

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

1. กรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลกีฬาฯ           ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "เมืองแพร่เกมส์" ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2556

กรมพลศึกษา และจังหวัดแพร่

2. สนับสนุนการนำเสนอผลงานการจัดการเรียนการสอนส่งผลให้โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รางวัลเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคาร IMPACT FORUM HALL 9

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา          เขต 37

3. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้ง 63 ประจำปีการศึกษา 2556ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน พ.ศ. 2556

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา          เขต 37

4. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้ง 63 ประจำปีการศึกษา 2556 "สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม" ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน พ.ศ. 2556

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา          เขต 37

5. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้ง 63 ประจำปีการศึกษา 2556 "สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม" ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน พ.ศ. 2556

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา          เขต 37

6. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง       รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น      ม.4-ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้ง 63 ประจำปีการศึกษา 2556 "สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม" ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน พ.ศ. 2556

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา          เขต 37

7. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง       รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้ง 63 ประจำปีการศึกษา 2556 "สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม" ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน พ.ศ. 2556

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา          เขต 37

8. เป็นวิทยากรค่าย "ส่งเสริมความรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์"                    โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม พ.ศ. 2556

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยาและโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

9. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง        กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้ง 63 ประจำปีการศึกษา 2556 จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม พ.ศ. 2556

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

10. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง        กิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้ง 63 ประจำปีการศึกษา 2556 จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

11. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง    กิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้ง 63 ประจำปีการศึกษา 2556 จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

12. ได้รับเครื่องหมายเชิดชูดเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2556 ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา

คุรุสภา

   

       ตาราง   แสดงรางวัลเกียรติยศ / ผลงานดีเด่นที่ได้รับ ของนักเรียนในความรับผิดชอบของครูผู้สอน

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

1. ด.ญ.สุชานันท์ ผูกพัน, ด.ญ.ชญาดา สีตื้อ และด.ญ.ปิยวรรณ จำเดิม ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้ง 63 ประจำปีการศึกษา 2556ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน พ.ศ. 2556

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา          เขต 37

2. ด.ญ.ศุภกานต์ วันวิเศษ และด.ญ.ปาณิศา เทพสาธรได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรม               การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้ง 63 ประจำปีการศึกษา 2556 "สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม" ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน พ.ศ. 2556

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา          เขต 37

3. ด.ญ.สุมาตรา แอบแฝง และด.ญ.เก็จมณี สีดอนทองได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรม             การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้ง 63 ประจำปีการศึกษา 2556 "สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม" ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน พ.ศ. 2556

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา          เขต 37

4. น.ส.นรมล จัตุรภัทร และน.ส.นรีเมธ แก้วสุทธิ       ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรม             การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้ง 63 ประจำปีการศึกษา 2556 "สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม" ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน พ.ศ. 2556

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา          เขต 37

5. นางสาวนีรชา ทองอิ่น และนายทักษ์ดนัย เพื่อนฝูงได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้ง 63 ประจำปีการศึกษา 2556 "สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม" ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน พ.ศ. 2556

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา          เขต 37

6. ด.ญ.สุชานันท์ ผูกพัน, ด.ญ.ชญาดา สีตื้อ และด.ญ.ปิยวรรณ จำเดิม นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง        กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้ง 63 ประจำปีการศึกษา 2556 จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม พ.ศ. 2556

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7. ด.ญ.สุมาตรา แอบแฝง และด.ญ.เก็จมณี สีดอนทองนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง                                 กิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้ง 63 ประจำปีการศึกษา 2556 จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8. ด.ญ.ศุภกานต์ วันวิเศษ และด.ญ.ปาณิศา เทพสาธรนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง    กิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้ง 63 ประจำปีการศึกษา 2556 จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน