ผลงานวิชาการ - ผลงาน 2557

 

การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ    
   
  เข้าร่วมอบรม สัมมนา  ประชุมปฏิบัติการ  ดังนี้    
               ตาราง  แสดงรายการร่วมประชุม / อบรม / สัมมนา / ประชุมปฏิบัติการและพัฒนาตนเอง  ดังนี้
  วัน เดือน ปี รายการประชุม / สัมมนา สถานที่ หน่วยงานที่จัด จำนวนชั่วโมง
  1-12 เม.ย.57 ผ่านการอบรมบุคลากรผู้สอน โรงเรียนสอนว่ายน้ำ โรงเรียนกรุงเทพ 96
    คอมพิวเตอร์  การใช้ระบบต่างๆ และดำน้ำ อ.ชะอำ  วิทยาการคอมพิวเตอร์  
    ของห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จ.เพชรบุรี โดยความร่วมมือ  
    ตามหลักสูตรแกนกลาง   จากนักวิชาการจุฬาลงกรณ์  
    การศึกษาขั้นพื้นฐาน     มหาวิทยาลัยและบริษัท  
    พุทธศักราช  2551 กระทรวงศึกษาธิการ   บางกอกซอฟต์แวร์จำกัด  
  28 มี.ค. 57 เข้าร่วมการอบรมโครงการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 6
    บริหารจัดการพลังงาน โรงเรียนนารีรัตน์ แห่งประเทศไทย  
    ในสถานศึกษา  เพื่อลด  CO2   จังหวัดแพร่    
  26-29  ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันพัฒนาครู   24
  พ.ค.57 ครูชำนาญการพิเศษ  รุ่นที่  13   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณาจารย์และบุคลากร    
    โครงการพัฒนาข้าราชการครู   ทางการศึกษาสำนักงาน  
    และบุคลากรทางการศึกษา   คณะกรรมการ  
    ก่อนการแต่งตั้งให้มีและเลื่อน   การศึกษาขั้นพื้นฐาน    
    เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ   ร่วมกับ  คณะศึกษาศาสตร์    
    และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
  26-27 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ เขื่อนภูมิพล โรงเรียนนารีรัตน์ 12
  ก.ค. 57 “การพัฒนาบุคลากรหลัก จังหวัดตาก จังหวัดแพร่  
    โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่”      
           
           
  วัน เดือน ปี รายการประชุม / สัมมนา สถานที่ หน่วยงานที่จัด จำนวนชั่วโมง
  2 ส.ค. 57 เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 6
    เรื่อง  การสร้างความเข้าใจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
    ในหลักเกณฑ์และวิธีการ      
    ให้ข้าราชการครูและบุคลากร      
    ทางการศึกษามีวิทยฐานะ      
  1 พ.ย. 57 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 โรงเรียนนารีรัตน์ 6
    “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่  
    สู่มาตรฐานสากล” จังหวัดแพร่    
    ปีการศึกษา  2557      
  9 ธ.ค. 57 ผ่านการอบรมหลักสูตร โรงแรมแม็ก สำนักเทคโนโลยี 40
    การจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ พระรามเก้า เพื่อการเรียนการสอน   
    ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการ  
    (KruTube Channel :    การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    ครูไทยยุคไอที สร้างคลิปดีให้เด็กดู)       
    หลักสูตร 40 ชั่วโมง        
           


 

รางวัลเกียรติยศ / ผลงานดีเด่นที่ได้รับ ปีการศึกษา  2557
       ตาราง   แสดงรางวัลเกียรติยศ / ผลงานดีเด่นที่ได้รับ ของครูผู้สอน
ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
 1. เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน  กิจกรรมการแข่งขันสร้างเกมสร้างสรรค์ จากคอมพิวเตอร์  ระดับชั้น  ม.4-ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  ครั้งที่  64  จังหวัดแพร่ประจำปีการศึกษา  2557   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน  กิจกรรมการแข่งขันการเขียนโปรแกรม ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  ระดับชั้น  ม.4-ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่  64  ประจำปีการศึกษา  2557  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
3. เป็น  “ครูผู้สอนดีเด่น”  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ภาคเรียนที่  1/2557   โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
   
       ตาราง   แสดงรางวัลเกียรติยศ / ผลงานดีเด่นที่ได้รับ ของนักเรียนในความรับผิดชอบของครูผู้สอน
ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
 1.  ครูผู้สอนนักเรียนได้รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ระดับชั้น  ม.1-ม.3                      งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ภาคเหนือ  ครั้งที่  64  จังหวัดแพร่  ประจำปีการศึกษา  2557 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2.  ครูผู้สอนนักเรียนได้รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  รองชนะเลิศ  อันดับที่  1กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์  ระดับชั้น        ม.1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่  64  ประจำปีการศึกษา  2557  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
 3.  ครูผู้สอนนักเรียนได้รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  รองชนะเลิศ  อันดับที่  1กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  ระดับชั้น  ม.1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่  64  ประจำปีการศึกษา  2557  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
 4.  ครูผู้สอนนักเรียนได้รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  รองชนะเลิศ  อันดับที่  1กิจกรรมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  ระดับชั้น  ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่  64  ประจำปีการศึกษา  2557   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37