ผลงานวิชาการ - ผลงาน 2558

 

วัน เดือน ปี รายการประชุม / สัมมนา สถานที่ หน่วยงานที่จัด จำนวนชั่วโมง
13-14  อบรมพัฒนาการใช้เทคโนโลยี โรงเรียนนารีรัตน์ สำนักงานคณะกรรมการ 16
ส.ค.-58 สารสนเทศและผ่านเกณฑ์ จังหวัดแพร่ การศึกษาขั้นพื้นฐาน    
  การประเมินผลสัมฤทธิ์   กระทรวงศึกษาธิการ  
  การอบรมตามโครงการพัฒนาครู   ร่วมกับ มหาวิทยาลัย  
  และบุคลากรทางการศึกษา   นเรศวร จ.พิษณุโลก  
  โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ      
  เพื่อการอบรมและแนะนำ      
  Coaching สำหรับการขยายผล      
  ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ      
  การศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับ      
  มหาวิทยาลัยนเรศวร      
15-16 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนปัว สำนักงานเขตพื้นที่ 16
ก.ย. 58 พัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอปัว การศึกษามัธยมศึกษา  
  ด้วยเทคโนโลยีการศึกษา จังหวัดน่าน เขต 37  
  ทางไกลผ่านเทคโนโลยี      
  สารสนเทศ (DLIT)      
5.  รางวัลเกียรติยศ / ผลงานดีเด่นที่ได้รับ ปีการศึกษา  2558
       ตาราง   แสดงรางวัลเกียรติยศ / ผลงานดีเด่นที่ได้รับ ของครูผู้สอน
ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
1. เป็นครูส่งเสริมการอ่านในโครงการ 14 th NANMEEBOOKS READING CLUB จากบริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด
2. เป็นผู้สนับสนุนด้านเทคโนโลยีในการจัดงาน               "วันสุนทรภู่" ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
3. ได้ให้การสนับสนุนการอบรมและสอบธรรมศึกษา สนามสอบโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สำนักศาสนาศึกษาวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ประจำปีการศึกษา 2557  สำนักศาสนศึกษาวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
4. Certificate This is to certify that Mr.Chataron Sai-aut has been a trainer at How to Create Teaching Aids 13 and 18 July 2015 Nareerat School Phrae
   
       ตาราง   แสดงรางวัลเกียรติยศ / ผลงานดีเด่นที่ได้รับ ของนักเรียนในความรับผิดชอบของครูผู้สอน
ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
 1.  ครูผู้สอนนักเรียนได้รางวัลเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ระดับชั้น  ม.4-ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ภาคเหนือ  ครั้งที่  65  จังหวัดพิษณุโลก  ประจำปีการศึกษา  2557
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2.  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที่ 1  กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ระดับชั้น  ม.1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่  65  ประจำปีการศึกษา  2557  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
   
   
   
ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
 3.  ครูผู้สอนนักเรียนได้รางวัลเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง  ชนะเลิศ
กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ระดับชั้น  ม.4-ม.6              งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่  64  ประจำปีการศึกษา  2557 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
4. ครูที่ปรึกษานักเรียนได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study:IS3)  ระดับเหรียญทอง เวทีศักยภาพผู้นำโรงเรียนมาตรฐานสากล (Independent Study Fair) ระดับโรงเรียน ประจำปี 2558  โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่