ผลงานวิชาการ - ผลงาน 2559

 

เข้าร่วมอบรม สัมมนา  ประชุมปฏิบัติการ  ดังนี้    
ตาราง  แสดงรายการร่วมประชุม / อบรม / สัมมนา / ประชุมปฏิบัติการและพัฒนาตนเอง  ดังนี้
วัน เดือน ปี รายการประชุม / สัมมนา สถานที่ หน่วยงานที่จัด จำนวนชั่วโมง
10-11 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนนารีรัตน์ โรงเรียนนารีรัตน์ 16
มี.ค. 59 ตามโครงการพัฒนาการจัด จังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่  
  ทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา      
  และแผนปฏิบัติการประจำปี      
  2559      
26 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระ 8
พ.ค. 59 "การจัดทักษะการเรียนรู้   การเรียนรู้การงานอาชีพ  
  ในศตวรรษที่ 21    และเทคโนโลยี  
  ที่เน้นสมรรถนะ   จังหวัดแพร่  
  ทางสาขาวิชาชีพ"   กลุ่มเครือข่ายส่งเสริม  
      ประสิทธิภาพการจัด  
      การศึกษามัธยมศึกษา  
      ตอนต้นและมัธยมศึกษา  
      ตอนปลาย จ.แพร่  
26 ได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครู เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำนักงานคณะกรรมการ 88
มิ.ย. 59 และบุคลากรทางการศึกษา tepe online การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่   กระทรวงศึกษาธิการ  
  การปฏิบัติงานเป็นฐาน       
  ครบ 8 กลุ่มหลักสูตร รวม 11 หลักสูตร      
วัน เดือน ปี รายการประชุม / สัมมนา สถานที่ หน่วยงานที่จัด จำนวนชั่วโมง
23 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 โรงเรียนนารีรัตน์ 8
ก.ค. 59 "STEM Education In  โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่  
  Classroom" จังหวัดแพร่    
         
         
20-22 ผ่านการอบรมพนักงาน ห้องประชุมไอยรา สำนักงานเขตพื้นที่ 16
ก.ย. 59 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ โรงแรมนครแพร่ การศึกษาประถมศึกษา  
  นักเรียนและนักศึกษา ทาวเวอร์ แพร่ เขต 2  
  ตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก      
  พ.ศ. 2546      
      รวมชั่วโมง 136

 

5.  รางวัลเกียรติยศ / ผลงานดีเด่นที่ได้รับ ปีการศึกษา  2559
       ตาราง   แสดงรางวัลเกียรติยศ / ผลงานดีเด่นที่ได้รับ ของครูผู้สอน
ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
1. เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage
ประเภท Text Editor ระดับชั้น  ม.1-ม.3
    1)  เด็กหญิงกอบทอง  ยอดยิ่ง
    2)  เด็กชายปิยังกูร  แช่มชื่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage
ประเภท Text Editor ระดับชั้น  ม.1-ม.3
    1)  เด็กหญิงกอบทอง  ยอดยิ่ง
    2)  เด็กชายปิยังกูร  แช่มชื่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
3. เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง   รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ระดับชั้น  ม.1-ม.3
    1)  เด็กหญิงณิชาภัทร  ปัญญาสว่างจิตร
    2)  เด็กหญิงนารากร  ประกอบการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
4. เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
กิจกรรมการแข่งขัน การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระดับชั้น  ม.4-ม.6
    1)  นางสาวญานิศา ตันติเวชภูมิ
    2)  นาวสาวอรญา พรหมเมฆ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
5. เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น  ม.4-ม.6
    1)  นายสรกฤษณ์  นันทพงศ์ศิริ
    2)  นายเอกนิษฐ์  เดชสุวรรณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
   
   
ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
6. เกียรติบัตรครูที่ปรึกษานักเรียน ม.2/1ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study:IS3)  ระดับเหรียญทอง เวทีศักยภาพผู้นำโรงเรียนมาตรฐานสากล (Independent Study Fair) ระดับโรงเรียน ประจำปี 2559 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
7. เกียรติบัตรครูที่ปรึกษานักเรียน ม.2/1ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานห้องเรียนคุณธรรม  ระดับเหรียญทอง ระดับโรงเรียน ประจำปี 2559 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
   
       ตาราง   แสดงรางวัลเกียรติยศ / ผลงานดีเด่นที่ได้รับ ของนักเรียนในความรับผิดชอบของครูผู้สอน
ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
1. เกียรติบัตรนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage
ประเภท Text Editor ระดับชั้น  ม.1-ม.3
    1)  เด็กหญิงกอบทอง  ยอดยิ่ง
    2)  เด็กชายปิยังกูร  แช่มชื่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เกียรติบัตรนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage
ประเภท Text Editor ระดับชั้น  ม.1-ม.3
    1)  เด็กหญิงกอบทอง  ยอดยิ่ง
    2)  เด็กชายปิยังกูร  แช่มชื่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
3. เกียรติบัตรนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง   รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ระดับชั้น  ม.1-ม.3
    1)  เด็กหญิงณิชาภัทร  ปัญญาสว่างจิตร
    2)  เด็กหญิงนารากร  ประกอบการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
   
   
   
   
   
ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
4. เกียรติบัตรนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
กิจกรรมการแข่งขัน การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระดับชั้น  ม.4-ม.6
    1)  นางสาวญานิศา ตันติเวชภูมิ
    2)  นาวสาวอรญา พรหมเมฆ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
5. เกียรติบัตรนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น  ม.4-ม.6
    1)  นายสรกฤษณ์  นันทพงศ์ศิริ
    2)  นายเอกนิษฐ์  เดชสุวรรณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
6. เกียรติบัตรนักเรียน ม.2/1ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study:IS3)  ระดับเหรียญทอง เวทีศักยภาพผู้นำโรงเรียนมาตรฐานสากล (Independent Study Fair) ระดับโรงเรียน ประจำปี 2559 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
7. เกียรติบัตรนักเรียน ม.2/1ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานห้องเรียนคุณธรรม  ระดับเหรียญทอง ระดับโรงเรียน ประจำปี 2559 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่