ตารางสอนของครู - ตารางสอน 1/2558

 ตารางสอน 0721 ครูผู้สอน  นายจตรนต์  สายอุต 

ภาคเรียนที่  1/2558 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่